BIP ŚODR
  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach dysponuje majątkiem trwałym w wysokości:    3.244.941,69

      w tym:

          grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu):   1.224.143,37

          budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:   1.547.673,59

          urządzenia techniczne i maszyny:   249.959,97

          środki transportu:   147.521,37

          inne środki trwałe:   75.643,39

  GRUNTY: OGÓŁEM W UŻYTKOWANIU ŚODR POSIADA:   28,42ha.
  Copyright © ŚODR               Utworzono: 22.09.2004   Ostatnie zmiany: 29.11.2018                    | Powrót do góry